Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Cai Lậy 373 34 18 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở TTTT 21 19 13 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Mỹ Tho 306 9 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 4 2 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Y tế 4 5 8 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 11 0 1 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Giao Thông Vận Tải 1 0 1 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 0 1 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
ĐTCH TEST 4 6 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Cái Bè 4 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thị xã Cai Lậy 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
UBND Tỉnh Tiền Giang 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Phòng Tài nguyên môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Thi Hành án 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 373
Mức độ 3: 34
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 306
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%