CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ SỞ NGÀNH, HUYỆN, THỊ, XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH AN GIANG

Bộ thủ tục của tất cả cơ quan


Tìm thấy 3212 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 HDDN00 Đăng ký doanh nghiệp nhiều thủ tục cùng lúc (đăng ký, chấm dứt, tách công ty......) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 TT000 Thủ tục Thanh Nhi 000 Kinh doanh bất động sản
3 T000 Thủ tục test 000 Kinh doanh bất động sản
4 test_lephi_1_00 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương An toàn bức xạ hạt nhân
5 XD11 Hoàn công xây dựng Hoàn công xây dựng
6 TDTT100 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận. Thể dục thể thao
7 BDH_BHYT Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ trên 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ trên 5m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm đối với nước thải không chứa hóa chất độc hại; với lưu lượng từ dưới 5m3/ngày đêm đối với các cơ sở hoạt động theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bảo Hiểm Y Tế
8 TEST_TINNHAN TEST TIN NHAN An toàn bức xạ hạt nhân
9 MEOCAILAY Mèo Gò Công An toàn bức xạ hạt nhân
10 hang1 hang1 test1
11 TESTNHI01 Thủ tục test 01 Bảo vệ động vật nuôi
12 BTXH_XA_001 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) BẢO TRỢ XÃ HỘI
13 BTXH_001 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) BẢO TRỢ XÃ HỘI
14 CNTP-BQLATTP Cấp Giấy xác nhận kiến thức ( Chế biến thực phẩm Công nghiệp ). Công Nghiệp Thực Phẩm
15 TEST_CA_THI Test ca thi Công Nghiệp Thực Phẩm